وجه تسمیه نام روستا

در خصوص وجه تسمیه، نام روستا در ابتدا به واسطه عبور تعداد زیادی نهر از روستا نهرگان بوده است که در طول زمان دستخوش تحول می گردد و ابتدا به نرجان و سپس به نرگان تغییر نام پیدا کرده است.

فهرست